โครงสร้างการบริหาร
 
 



(1)  ด้านบริหารงานวิชาการ  มีภาระหน้าที่ 17 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ
(3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(6) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(9) การนิเทศการศึกษา
(10) การแนะแนว
(11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
(14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
(15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
(17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


 

(2) ด้านบริหารงานงบประมาณ  มีภาระหน้าที่ 22 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ
(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
(3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
(10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(11) การวางแผนพัสดุ
(12) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
(13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
(14) การจัดหาพัสดุ
(15) การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
(16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(17) การเบิกเงินจากคลัง
(18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(19) การนำเงินส่งคลัง
(20) การจัดทำบัญชีการเงิน
(21) การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
(22) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน


 

(3) ด้านบริหารงานบุคคล  มีภาระหน้าที่ 20 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การวางแผนอัตรากำลัง
(2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(6) การลาทุกประเภท
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(8) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(10) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(12) การออกจากราชการ
(13) การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
(14) การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
(20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

(4) ด้านบริหารงานบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 22 น้าที่ด้วยกันคือ

(1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(8) การดำเนินงานธุรการ
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
(11) การรับนักเรียน
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(15) การทัศนศึกษา
(16) งานกิจการนักเรียน
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน