ประวัติของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูประจำชั้น บุคลากรสนับสนุนการสอน สภานักเรียน สถานที่ตั้ง
คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารโครงการอาหารกลางวัน ติดต่อครูศศิพัชร์ 063-1965964 หรือ ครูกิตติยา 081-0721828
*
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้ของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ปฏิทินการศึกษาโรงเรียน
ระเบียบของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผลการเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โครงการสอนออนไลน์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบน
Facebook
การเรียนการสอนการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชมรมของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
งานผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานผู้ช่วยผู้อำนวยกา
สถานศึกษา

งานฝ่ายบริหารวิชาการ
งานฝ่ายบริหารงบประมาณ
งานฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
semenaxcaps.com
 
 
 
 
KCT School Channel (Youtube)
 
 
จดหมายข่าว
 
 
 

คลิกที่นี้เพื่อดูจดหมายข่าวย้อนหลัง

 
กิจกรรมของนักเรียน
 
 
 
 
       
20 มีนาคม 66
โครงการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนใหม่
15 มีนาคม 66
การทดสอบโครงการ ประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)
       
10 มีนาคม 66
ทัศนศึกษา ม.1-3
ณ.สวนสนุกดรีมเวิลด์
9 มีนาคม 66
ทัศนศึกษา ป.4-6
ณ.สวนสนุกดรีมเวิลด
       
8 มีนาคม 66
ทัศนศึกษา ป.1-3
ณ.สวนสนุกดรีมเวิลด์
8 มีนาคม 66
ทัศนศึกษา อ.1-2
ณ.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
       
7 มีนาคม 66
อบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย
2 มีนาคม 66
กิจกรรมลูกเสือสำรองDay camp
       
1 มีนาคม 66
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
ที่ค่ายนวมินทราชินี
24 กุมภาพันธ์ 66
พิธีเปิดกีฬาสี
เขาเชิงเทียนเกมส์ปีการศึกษา 65
       
21 กุมภาพันธ์ 66
การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ป.1
15-16 กุมภาพันธ์ 66
แข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
       

11 กุมภาพันธ์ 66
การทดสอบระดับชาติO-NET
ป.6,ม.3ปีการศึกษา 2565

11 กุมภาพันธ์ 66
ประกวดช่อดอกกุหลาบ
บิ๊กซี ชลบุรี

       
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
3 มีนาคม 66 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว
       
1 มีนาคม 66
ต้อนรับครูกิตติพงษ์ สกุลทอง
15-18 กุมภาพันธ์ 66
ศึกษาดูงานจ.พิษณุโลก
       
       
10 กุมภาพันธ์ 66
อบรมการออกแบบ
นวัตกรรมฯ(PA)
9 กุมภาพันธ์ 66
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี
ต้อนรับ ผอ. ใหม่
       
ความสัมพันธ์ชุมชนและการอนุเคราะห์จากชุมชน
 
       
28 กุมภาพันธ์ 66
ไหว้ศาลเจ้าพ่อแขก
8 กุมภาพันธ์ 66
อบรมนักเรียนจากนิสิตพยาบาลม.บูรพา
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 22-Mar-2023 21:42
 
ย้อนกลับ กลับสู่ด้านบน ถัดไป
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

* เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 *

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com