คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ระเบียบของโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ปฎิทินกิจกรรม
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบนFacebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
จดหมายข่าวประจำวันของ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
QR-CODE WEB
 
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
การเรียนการสอนการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามชุดใหม่


 
 
 
 
 
           
         
        11 สิงหาคม 63
ถวายพระพรวันแม่ที่โรงเรียน
 
           
     
      24 กรกฏาคม 2563
ถวายพระพรวันเฉลิมรัชกาลที่ 10
22 พฤษภาคม 2563
ภาพการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ทุกระดับชั้น
18 พฤษภาคม 2563
คณะครูเตรียมสื่อใบความรู้ ใบงานให้นักเรียนไปทำที่บ้าน
           
     
      4 มี.ค.63
สอบ NT
2 มี.ค.63
คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนจาก อบจ.ชบ
25 ก.พ.63
อบจ.ชบ เข้ามาตรวจเยี่ยม
โครงการอาหารกลางวัน
           
     
      25 ก.พ.63
โครงการบริการชุมชน ส่งเสริมการทำงาน
22-23 ก.พ.63
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเยาวชนพ้นภัย
ห่างไกลยาเสพติด

18 ก.พ.63
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนเขต
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ปี 2563

           
           
         
        11 สิงหาคม 63
ผอ.สรรนภา แน่นหนา ร่วมงานวันแม่ ที่ร.ร.พงศ์สิริวิทยา
 
           
     
      31 กรกฏาคม 2563 งานประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 30 กรกฏาคม 2563 ผอ.ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน ร.ร.หัวถนนวิทยา 25 กรกฏาคม 2563
อบรมแผนฯ เชื่อมโยง SAR
           
     
      11 กรกฏาคม 2563
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู
20มิถุนายน2563
โครงการการอบรมหลักสูตร
ประจำปี 2563
19 มิถุนายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
           
     
      18 มิถุนายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาพศ.61-65
2 มิถุนายน 2563
ประเมินครูผู้ช่วย
1 มิถุนายน 2563 ร่วมไปส่งครูสุชาติที่จังหวัดสระแก้ว
           
           
     
      11 สิงหาคม 63
ท.ต.ห้วยกะปิแจกต้นไม้วันแม่
29 มิ.ย.63 เทศบาลห้วยกะปิพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
โควิค 19
26 มี.ค.63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิค 19
           
     
      13 มี.ค.63
งานคล้ายวันเกิด
คุณสมนวล คุณปลื้ม
2 มี.ค.63
เทศบาลห้วยกะปิมาให้ความรู้
การป้องกันจากโรคโควิค
2 มี.ค.63 งานไหว้ประจำปีศาลเจ้าพ่อแขก
 
*****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

semenax
semenaxcaps.com
 
 
*****
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 11-Aug-2020 23:54
 
Topcontent
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com