คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
*
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ปฏิทินการศึกษาโรงเรียน
ระเบียบของโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผลการเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โครงการสอนออนไลน์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ครูและบุคลากรทั้งหมด
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบนFacebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
การเรียนการสอนการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชมรมของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
 
 
 
 
 
 

รับโอนข้าราชการ

รับเทียบโอนข้าราชการ
 
 
   
21 มกราคม 65
โครงการเรียนรู้ด้านอัคคึภัยในสถานศึกษา
20 ธันวาคม 64
เด็กนักเรียนและครูสุ่มตรวจ ชุดตรวจ ATK
   

24 พฤศจิกายน 64
รับใบงานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 รับนมและรับค่าอาหารกลางวัน

24 มีนาคม 64
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
   
   
20 มกราคม 65
ประเมินวิทยฐานะครู
16 มกราคม 65
งานวันครู65
   
11 มกราคม 65
ประเมินเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นมี
ผอ.ดร.สรรนภา แน่นหนา
ครูลักษิกา และครูอรอุมา
30 พฤศจิกายน 64
ดูงานของวัดบวรราษฎร์บำรุง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง
จ.ชลบุรี การเผยแพร่ศีลธรรมฯ
   
   
7 มกราคม 65
เจ้าอาวาสพระครูทองคำรับตำแหน่งรักษาการ
เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ
24 ธันวาคม 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา64
   
17 ธันวาคม 64
อบจ.ชลบุรีมาพ่นยาฆ่าเชื้อ covid19
9 ธันวาคม 64
วิทยาลัยพยาบาลเข้ามาตรวจ ATKให้นักเรียนที่ฉีดวัดซีนครบ 2 เข็มแล้ว
   
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

semenax
semenaxcaps.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 21-Jan-2022 20:54
 
ย้อนกลับ กลับสู่ด้านบน ถัดไป
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

* เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 *

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com