คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ปฏิทินการศึกษาโรงเรียน
ระเบียบของโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผลการเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โครงการสอนออนไลน์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบนFacebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
การเรียนการสอนการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชมรมของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

3 ตุลาคม 64
รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ
ทำนองสรภัญญะระดับประถมศึกษา
ประเภททีม 5 คน
ระดับประเทศ

2 เมษายน 64
พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
24 มีนาคม 64
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
     
20 มีนาคม 64
ลูกเสือเข้าค่ายDayClamp
19 มีนาคม 64
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายที่โรงเรียน
18 มีนาคม 64
ทัศนศึกษาสวนนงนุช
     
17 มีนาคม 64
สอบ RT ปีการศึกษา 2563
24 มีนาคม 64
งานแนะแนว
26 ธันวาคม 63
งานวันคริสต์มาส
     
     
 
2 พฤศจิกายน 64
งานรับมอบตราสัญลักษณ์
โครงการวิทยาศาสตร์น้อย
********* 1 พฤศจิกายน 64
ต้อนรับครูคนใหม่สู่
รร. วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
     
7 พฤษภาคม 64
ไหว้ศาลพระภูมิเนื่องในวันก่อตั้ง
โรงเรียน
9 เมษายน 64
แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญา
8 เมษายน 64
อบรมการฝึกพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
     
8 เมษายน 64
ประชุมครูประจำภาคเรียนที่ 2
25-26 มีนาคม 64
อบรมพัฒนาครูผู้สอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
23 มีนาคม 64
คัดเลือกศิลปินทางด้านวัฒนธรรม
     
19 ม.ค.64
การศึกษาดูงานของ รร.มาบสามเกลียว
1-6 ธันวาคม 63
อบรมเทเบิลเทนนิส
27-29 พฤศจิกายน 63
อบรมการประเมินขั้นเงินเดือน
     
     
 
12 พฤศจิกายน 64
เทศบาลห้วยกะปิแจกชุดตรวจ
โควิด ATK ฟรี
  9 พฤศจิกายน 64
งานทอดกฐิน
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
     
18 ตุลาคม 64
ฉีดวัดซีนนักเรียนอายุ 12-18 ปี
ณ.โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จ.ชลบุรี
15 ตุลาคม 64
ทำบุญคล้ายวันเกิดหลวงพ่อฮวด
ณ.ตำหนักหลวงพ่อฮวด

9 ตุลาคม 64
ผอ.อวยพรวันเกิด นายกอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
     
20 พฤษภาคม 64
ฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด 19
17-19 พฤษภาคม 64
มอบอุปกรณ์การเรียน
8 เมษายน 64
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
     
*****
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
 
 
*****

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

semenax
semenaxcaps.com
 
 
*****
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 12-Nov-2021 15:51
 
ย้อนกลับ กลับสู่ด้านบน ถัดไป
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com