คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ระเบียบของโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ปฎิทินกิจกรรม
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

*****

ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
*****
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ชุมชน
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
จดหมายข่าวประจำวันของ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
  • *****
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
  • *****
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • *****
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • *****
 
 
 
 
16 ม.ค.63 งานวันครูุ
 
 

 
     
     
11 ม.ค.63
งานวันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลห้วยกะปิ
10 ม.ค.63
งานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียน

23-27 ธ.ค.62
ค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายวชิราวุธ

     
19 ธ.ค.62
งานวันคริสมาสต์
6 ธ.ค.62 มอบสวัสดิการแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน นครระยองเกมส์ 4 ธ.ค.62 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมาทำการทวิศึกษา
     
19 ต.ค.62
งานเปิดกีฬาแหลมฉบังเกมส์
18 ต.ค.62
รับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแข่งระดับ
ภาคตะวันออก
11 ต.ค.62
เด็กร่วมแสดงงานวิ่งควาย
     
     
   
    16 ม.ค.63
งานวันครูุ63
     
13 ม.ค.63
อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
6 ม.ค.63
โครงการจัดการศึกษาการมีงานทำ

6 ธ.ค.62
ประเมินผลการปฎิบัตืงานผู้ช่วยครู

     
27 พ.ย.62
ดูงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
20 พ.ย.62
สอนCoaching
14 พ.ย.62
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ.อ.โรงเรียนชลบุรีสูขบท
     
12 พ.ย.62
ประชุมเรื่อง PLC
9 พ.ย.62
อบรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
8 พ.ย.62
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ.อ.โรงเรียนวัดเขาไผ่
     
     
เดือน ธ.ค.62
อวยพรและมอบของขวัญปีใหม่แด่ผ้ใหญ่
ที่นับถือ
3-9 ธ.ค.62 หมอฟันจากสาธารณสุขตำบลห้วยกะปิ
มาทำฟันให้เด็กนักเรียน
8 พ.ย.62
อวยพรคล้ายวันเกิดนายก
เทศบาลบ้านสวน
     
31 ต.ค.62 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 31 ต.ค.62
ประชุมผู้ปกครอง 2/62
19 ต.ค.62 งานทอดกฐินที่วัดเขาเชิงเทียนเทพารม
     
15 ต.ค.62 ทำบุญประจำปีหลวงพ่อฮวด 10 ต.ค.62
แจกข้าวสารเด็กนักเรียน
จากโรงเจชลบุรี
9 ต.ค.62
โรงเจชลบุรีบริจาคข้าวสาร
และน้ำมันพืช
     
 
 
 
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
*****
นายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
*****
*****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

free counters for websites
 
 
*****
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 21-Jan-2020 10:17
 
Topcontent
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-286077 , E-Mail : peeranat_p@kctschool.ac.th