ประวัติของโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูประจำชั้น สภานักเรียน สถานที่ตั้ง
 
คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
*
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้ของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ปฏิทินการศึกษาโรงเรียน
ระเบียบของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผลการเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โครงการสอนออนไลน์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบน
Facebook
การเรียนการสอนการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชมรมของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
งานผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

งานฝ่ายบริหารวิชาการ
งานฝ่ายบริหารงบประมาณ
งานฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
semenaxcaps.com
 
 
 
 
KCT School Channel (Youtube)
 
 
จดหมายข่าว
 
 
 

คลิกที่นี้เพื่อดูจดหมายข่าวย้อนหลัง

 
กิจกรรมของนักเรียน
   

25 พฤษภาคม 66
อบรมเรื่องโรคอ้วนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ

   

20 มีนาคม 66
โครงการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนใหม

   

15 มีนาคม 66
การทดสอบโครงการ ประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)

   
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   

10-11 พฤษภาคม 66
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ครูมืออาชีพ PLC

   

9 พฤษภาคม 66
อบรมแผน (ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ)

   

7 พฤษภาคม 66
คล้ายวันสถาปณาโรงเรียน 66

   

21 เมษายน 66
นางสาว ธัญญารัตน์  อัครอุปพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
(สถานศึกษาแกนนำ) จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

   
ความสัมพันธ์ชุมชนและการอนุเคราะห์จากชุมชน
   

24 พฤษภาคม 66
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/66

   

15 พฤษภาคม 66
ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

   

2 เมษายน 66
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 66

   

1 เมษายน 66
วัดมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์
ประจำปี 2566

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 29-May-2023 15:38
 
ย้อนกลับ กลับสู่ด้านบน ถัดไป
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

* เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 *

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com