เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 
คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ระเบียบของโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบนFacebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
การเรียนการสอนการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จดหมายข่าวประจำวันของ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
     
   
  26 ธันวาคม 63
งานวันคริสต์มาส
 
     
4 ธันวาคม 63
กิจกรรม Big cleaning day
4 พฤศจิกายน 63
แนะแนวจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
20 ตุลาคม 63
แจกข้าวสารและ
อุปกรณ์การเรียน
     
12 ตุลาคม 63
งานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

28 กันยายน 63
แจกโอวัลติน

18 กันยายน 63
พิธีมอบเกียรติบัตรสรภัญญะ
     
     
19 ม.ค.64
การศึกษาดูงานของ รร.มาบสามเกลียว
1-6 ธันวาคม 63
อบรมเทเบิลเทนนิส
27-29 พฤศจิกายน 63
อบรมการประเมินขั้นเงินเดือน
     
15 พฤศจิกายน 63
อบรมการพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ​ดนตรี
และการแสดง
14-15 พฤศจิกายน 63
อบรมการเขียนโครงการ
8 พฤศจิกายน 63
อบรมครูภาษาไทย​จ.ระยอง
     
29 ตุลาคม 63
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
15-16 ตุลาคม 63
นิเทศภายในครั้งที่ 2/2563
9 ตุลาคม 63
ร่วมงาน MOU อบจ ชบ
     
     
30 ธันวาคม 63
รับมอบข้าวสารจำนวน 500 ถุง
จาก บริษัท บุญธนพัฒน์ จำกัด
21 ธันวาคม 63
ผอ.อวยพรปีใหม่ 2564
19 ธันวาคม 63
เปิดงาน Tesco Lotus
     
2 ธันวาคม 63
อสม.มอบน้ำยาป้องกันยุงลาย
2 ธันวาคม 63
ประชุมคณะผู้บริหารผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ท.ห้วยกะปิ
30 พฤศจิกายน 63
ประชุมผู้ปกครอง 2/63
     
30 พฤศจิกายน 63
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
ขอใช้สถานที่ห้องประชุม
6 พฤศจิกายน 63
พิธีมอบเกียรติบัตร D.A.R.E
6 พฤศจิกายน 63
ช่างมาตัดผม ป.1-ป.4
     
*****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

semenax
semenaxcaps.com
 
 
*****
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 17-Feb-2021 10:13
 
Topcontent
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com