คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
ประวัติของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูประจำชั้น บุคลากรสนับสนุนการสอน สภานักเรียน สถานที่ตั้ง
*
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้ของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ปฏิทินการศึกษาโรงเรียน
ระเบียบของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผลการเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โครงการสอนออนไลน์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
รูปกิจกรรมผู้อำนวยการ
สภานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบน
Facebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
การเรียนการสอนการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชมรมของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
 
 
 
 
 
 
6 พฤศจิกายน 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2_2565

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

 
 
 
 
   
7 ตุลาคม 65
รับประกาศสนียบัตรDAE
6 กันยายน 65
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
1 พฤศจิกายน 65 งานต้อนรับครูสุนีย์ แสงอรุณ เอกพลศึกษา
 
   
   
   
   
 
24 พฤศจิกายน 65 ตัดผมนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
   
6 พฤศจิกายน 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2_2565
29 ตุลาคม 65
งานทอดกฐินวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม65
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

semenax
semenaxcaps.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 24-Nov-2022 14:20
 
ย้อนกลับ กลับสู่ด้านบน ถัดไป
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

* เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 *

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com