คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
ประวัติของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูประจำชั้น บุคลากรสนับสนุนการสอน สภานักเรียน สถานที่ตั้ง
*
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้ของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ปฏิทินการศึกษาโรงเรียน
ระเบียบของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผลการเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โครงการสอนออนไลน์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ครูและบุคลากรทั้งหมด
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบน
Facebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
การเรียนการสอนการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชมรมของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
 
 
 
 
 
 
18/6/65 แข่งขันวิชาการระดับอบจ._65

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

 
24-25 มิถุนายน 65 โครงการเยาวชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพ
   
17 มิถุนายน 65
จิตอาสาสารพัดช่างตัดผม
16 มิถุนายน 65
เทศบาลห้วยกะปิอบรม อัคคีภัย
   
9 มิถุนายน 65
งานพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 65
9 มิถุนายน 65
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 65
   
2 มิถุนายน 65
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันคล้าย
วันพระราชสมภพ 3มิ.ย
1 มิถุนายน 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
   
20 พฤษภาคม 65
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/65
17 พฤษภาคม 65
ตรวจ ATK นักเรียน 100 %
ภาคเรียนที่ 1/ 65
   

12 พฤษภาคม 65
แจกชุดและอุปกรณ์การเรียน 65

7-9 พฤษภาคม 65
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
   
31 มีนาคม 65
จิตอาสาทำความสะอาด
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
12 มีนาคม 65
รับทุนการศึกษาของวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
   
 
   
18 มิถุนายน 65
แข่งขันวิชาการระดับอบจ.65
8 มิถุนายน 65
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ 2
   
4-8 มิถุนายน 65
อบรม e-LAAS
27-29 พฤษภาคม 65
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ณ.”ธรรมปทีป”
   
23-25 พฤษภาคม 65
อบรม ถอดรหัส พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
25 เมษายน 65
ฉีดวัคซีนเข็ม 2 อายุ 5 ถึง 11 ปี
   
13 เมษายน 65
ขบวนแห่งานสงกรานต์ อบจ.ชลบุรี65
2 เมษายน 65
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ที่วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

semenax
semenaxcaps.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 26-Jun-2022 13:59
 
ย้อนกลับ กลับสู่ด้านบน ถัดไป
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

* เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 *

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com