คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
 
ดร.สรรนภา แน่นหนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ระเบียบของโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ปฎิทินกิจกรรม
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ชุมชน
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
จดหมายข่าวประจำวันของ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 เม.ย.63 อบรมสร้างและใช้งานGoogleForm
 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน : ขอความกรุณาผู้ปกครองนักเรียนช่วยกรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ตามลิงค์นี้

หรือสแกนที่ QR-Code

 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนต่อ

 

แบบฟอร์มขอย้ายออกจากโรงเรียน

 

แบบฟอร์มขอย้ายเข้าโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
การเรียนการสอนการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม


 
 
 
 
 
           
       
      22 พฤษภาคม 2563
ภาพการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ทุกระดับชั้น
  18 พฤษภาคม 2563
คณะครูเตรียมสื่อใบความรู้ ใบงานให้นักเรียนไปทำที่บ้าน
           
     
      4 มี.ค.63
สอบ NT
2 มี.ค.63
คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนจาก อบจ.ชบ
25 ก.พ.63
อบจ.ชบ เข้ามาตรวจเยี่ยม
โครงการอาหารกลางวัน
           
     
      25 ก.พ.63
โครงการบริการชุมชน ส่งเสริมการทำงาน
22-23 ก.พ.63
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเยาวชนพ้นภัย
ห่างไกลยาเสพติด

18 ก.พ.63
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนเขต
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ปี 2563

           
           
       
      2 มิถุนายน 2563
ประเมินครูผู้ช่วย
  1 มิถุนายน 2563 ร่วมไปส่งครูสุชาติที่จังหวัดสระแก้ว
           
     
      14 พฤษภาคม 2563 ประชุมออนไลน์เศรษฐกิจพอเพียง 14 พฤษภาคม 2563
ประชุมการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
4 พฤษภาคม 2563
งานต้อนรับครูใหม่จาก
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
           
     
     

8 เม.ย.63
อบรมสร้างและใช้งาน
GoogleForm เพื่อการศึกษา

18 มี.ค.63
อบรมการใช้งาน IPAD
12 มี.ค.63 อบรมตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่นที่2 12-20 มีนาคม 63
           
           
         
        26 มี.ค.63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิค 19
 
           
     
      13 มี.ค.63
งานคล้ายวันเกิด
คุณสมนวล คุณปลื้ม
2 มี.ค.63
เทศบาลห้วยกะปิมาให้ความรู้
การป้องกันจากโรคโควิค
2 มี.ค.63 งานไหว้ประจำปีศาลเจ้าพ่อแขก
 
*****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด

semenax
semenaxcaps.com
 
 
*****
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 03-Jun-2020 0:42
 
Topcontent
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-286077 , E-Mail : admin@kctschool.ac.th