คำขวัญประจำโรงเรียน: รู้หนัาที่..มีวินัย..ใฝ่เรียนรู้..เชิดชูคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน: คุณธรรม..นำความรู้..สู่วิถีพอเพียง
 
ประวัติของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูประจำชั้น บุคลากรสนับสนุนการสอน สภานักเรียน สถานที่ตั้ง
*
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้ของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ปฏิทินการศึกษาโรงเรียน
ระเบียบของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผลการเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โครงการสอนออนไลน์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา
และครูพิเศษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สภานักเรียน.
กิจกรรมของโรงเรียนบน
Facebook
กิจกรรมการมีงานทำ
และการเรียนรู้
การเรียนการสอนการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชมรมของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
งานผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานผู้ช่วยผู้อำนวยกา
สถานศึกษา

งานฝ่ายบริหารวิชาการ
งานฝ่ายบริหารงบประมาณ
งานฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
เว็บไซด์แนะนำ
 
 
 
 
 
 
 
16 มกราคม 66 วันครู

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

 
 
จดหมายข่าว
 
   
 

จดหมายข่าวประจำปี 2566

 

จดหมายข่าวประจำปี 2565

 

จดหมายข่าวประจำปี 2564

 
 
 
 
   
14 มกราคม 66
งานวันเด็กที่เทศบาลห้วยกะปิ 66
13 มกราคม 66
งานวันเด็กที่โรงเรียนปี 66
   
24 ธันวาคม 65
English Day
21-24 ธันวาคม 65
นักเรียนแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 ปี65
   
21-23 ธันวาคม 65
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าค่ายพักแรม
ที่คายวชิราวุธ
19-21 ธันวาคม 65
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม
ที่คายวชิราวุธ
   
 
16 มกราคม 66 วันครู ปี2566
   
5 ธันวาคม 65
ผู้ช่วย ผอ.สถ.รร. ร่วมเปิดงาน
เรียนรู้โลกใต้ทะเล
19-20 พฤศจิกายน 65
อบรม ว.PA
   
 
 
 
   
2 ธันวาคม 65
คุณภัสราภรณ์ พร้อมสุข
อนุเคราะห์เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักเรียน
24 พฤศจิกายน 65
ตัดผมนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
   
6 พฤศจิกายน 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2_2565
29 ตุลาคม 65
งานทอดกฐินวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม65
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

semenax
semenaxcaps.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทเมื่อ 31-Jan-2023 19:19
 
ย้อนกลับ กลับสู่ด้านบน ถัดไป
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Watkhaochoengtientaypharam School , Chonburi Provincial Administration Organization

* เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 *

FAX: 038-286077 , E-Mail :kctschool2020@gmail.com