สภานักเรียนปีการศึกษา 2562

 

    ประธานสภานักเรียน    
   

ด.ช.เกรียงศักดิ์ เทศแก้ว

ประธานสภานักเรียน

   
         
รองประธานสภานักเรียน       รองประธานสภานักเรียน

ด.ช.กีรติ ศรีบริบูรณ์

รองประธานสภานักเรียน

 

 

 

ด.ญ.สุชาดา พุ่มพวง

รองประธานสภานักเรียน

         
สมาชิกสภานักเรียน      

ด.ญ.ศิวนาถ ตู้เจริญ

เลขานุการสภานักเรียน

 

 

 

ด.ช.ปรเมษฐ์ แย้มมา

เหรัญญิกสภานักเรียน

         
สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน

ด.ญ.ศิรภัสสร เพ็ชรแจ่ม

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ช.จิตรเทพ ลิ้มประเสริฐ

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ญ.สุพรรษา ดวงไทย

สมาชิกสภานักเรียน

         
สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน

ด.ช.นคร พุ่มพวง

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ญ.กีรตา ศรีบริบูรณ์_

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ญ.สุพรรษา ปาสี

สมาชิกสภานักเรียน

         
สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน

ด.ญ.ภัสนันท์ ศรีเมฆ

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ญ.มัลลิการ์ สิทธิโสภณ

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ช.ตรัยคุณ ตั้งสันติสุขสกุล

สมาชิกสภานักเรียน

         
สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน

ด.ญ.กนกวรรณ แซ่่ซื้อ

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ญ.ธัญญารัตน์ เอ้งเจริญ

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ช.ศรายุธ ธูปสวัสดื์

สมาชิกสภานักเรียน

         
  สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน

ด.ญ.ภัทรธิดา ขันดี

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ญ.อุรัสยา จริงสินประเสริฐ

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ช.อัษฎาวุธ พลอาสา

สมาชิกสภานักเรียน

         
สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน   สมาชิกสภานักเรียน

ด.ญ.สุดารัตน์ กวางเงิน

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ช.เจษฎาพร พุ่มพวง

สมาชิกสภานักเรียน

 

ด.ญ.เมธิตา ตางาม

สมาชิกสภานักเรียน