ระเบียบของโรงเรียน
 


ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน
1. เวลา 06.45 -07.45 น. นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรับผิดชอบ
2. เวลา 07.45 น. นักเรียนเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์  และรับฟังการอบรมจากครูเวรประจำวัน
3. เวลา 08.30 น.นักเรียนเข้าห้องพบครูประจำชั้นและเริ่มทำการเรียนชั่วโมงที่ 1 ในเวลา 08.30 น.
4.นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูประจำชั้น/ครูเวรประจำวันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
5.ถ้านักเรียนเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติถือว่ามาสาย ให้นักเรียนเข้าไปรายงานตัวต่อครูประจำชั้น/ครูเวรประจำวัน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมชดเชยหรือครูเวรอาจมอบหมายให้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม
ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน
ลากิจ
นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะหยุดเรียน ในกรณี
ไม่สามารถส่งใบลาได้ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์ เมื่อกลับมาให้รีบส่งใบลาต่อครูประจำชั้น/วิชารับทราบทันที
ลาป่วย
เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลา ถ้านักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งไปยัง
ผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
1.ขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ฝ่ายทะเบียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครอง
2.ขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 2 โดยมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ
3.ขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 3  หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบและโรงเรียนไม่สามารถติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองได้
ภายใน 15  วัน ทางฝ่ายทะเบียนจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนของการจำหน่ายออกจาก
ทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มีตัวตน
4.ลายเซ็นผู้ปกครองที่ปรากฏในใบลาต้องตรงกับสมุดลายเซ็นของผู้ปกครองที่ให้ไว้แก่โรงเรียน
5.การขอออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเรียนหรือลากลับบ้านก่อนเลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
5.1 ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง
5.2 มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
5.3 มีใบรับรองจากครูประจำชั้น/ครูเวรประจำวันของโรงเรียนกรณีเจ็บป่วย
6.นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจำชั้น/ครูเวรประจำวันลงชื่ออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม
ที่โรงเรียนกำหนดไว้
7.นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้นๆ และมีโอกาสตกซ้ำชั้นได้
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
         เมื่อนักเรียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้จะได้รับพิจารณาลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม  โดยครูประจำชั้น/ครูเวรประจำวันและผู้อำนวยการโรงเรียน ตามขั้นตอนและความหนักเบาของความผิดดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน        2. บันทึกพฤติกรรม      3. ทำทัณฑ์บน
4. สั่งพักการเรียน (ควบคุมความประพฤติ)          5. ให้ออก                   6. คัดชื่อออก
หมายเหตุ        ข้อ 1 – 3 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ข้อ 1 – 6 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม มี 2 สถาน คือ
โทษสถานเบา เพื่อพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทำผิดในกรณีต่อไปนี้
1. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน
2. ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินกำหนด ไว้ผมตามแฟชั่น
3. มาโรงเรียนสายประจำ
4. หลบหนีการเข้าแถว
5. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว
6. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน
7. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ
8. ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะทำให้สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ
9. ไม่ทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ
โทษสถานหนัก  เพื่อพิจารณานักเรียนผู้กระทำความผิดในกรณีต่อไปนี้
1. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจากผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน
2. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น
3. เสพย์ยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอื่นๆ
4. เสพย์ยาเสพติดชนิดร้ายแรง หรือมีไว้ในครอบครอง เช่น กาว กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า ฯลฯ
5. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย
6. จงใจหรือร่วมกันทำลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน
7. นำสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอื่นๆมาโรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ
8. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
9. มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
10. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกิริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือแสดงพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม   ต่อครู
11. ประพฤติตนไปในทำนองชู้สาว