คณะผู้บริหารโรงเรียน

 
 
 
 
นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
  นางสาวเกศินี ศรีสุข
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
     
 
นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป