คณะผู้บริหารโรงเรียน

 
 
 
 
         
 
นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
 
นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป