ประวัติของโรงเรียน

 
 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านมาบหวาย ถนนคีรีนคร ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 โทรศัพท์ 038 – 286077 มีพื้นที่ 6 ไร่ 20 ตารางวา สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา บริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมโรงโม่หิน

เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2502 ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 511 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 267 คน เป็นนักเรียนหญิง จำนวน 244 คน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 21 คน ผู้ช่วยครู จำนวน 19 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 4 คน  โดยมี ดร.สรรนภา แน่นหนา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และมีนายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญของโรงเรียน     รู้หน้าที่   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
วิสัยทัศน์     โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม นำความรู้สู่ความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ (GOALS)        
1.    โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
2.   นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3.   นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม
4.   นักเรียนดำรงชีวิตอย่างปกติสุขแบบยั่งยืน และ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  เมื่อนักเรียนจบการการศึกษา นักเรียนจะมีคุณสมบัติดังนี้
1.    นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ
2.   นักเรียนเก่งงานอาชีพ
3.   นักเรียนมีจิตสาธารณะ
4.   นักเรียนรู้คุณค่าความเป็นไทย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทดีงาม
กลยุทธ์
1.    บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐานร่วมกับหลักธรรมาภิบาล
2.   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการใช้สื่อและเทคโนโลยี
3.   เร่งพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
4.   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตราประจำโรงเรียน            เทียนจุดสว่างบนหนังสือ หมายถึง ความเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้ก้าวหน้า
สีประจำโรงเรียน          สีฟ้า -   สีดำ