ประวัติของโรงเรียน

   
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป

 

 • โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 7  ถนนคีรีนคร ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 โทรศัพท์ 038 – 286077 Website : www.kctschool.ac.th สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมีเนื้อที่ 6 ไร่ 20 ตารางวา 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

 • โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๒ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม มีนักเรียนทั้งหมด ๘๖ คน ครู ๓ คน มีนายณรงค์ เจริญแพทย์   เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พระครูประทีป ธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ และต่อเติมอีก ๓ ห้องเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ เป็นแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ จำนวน ๓ ห้องเรียน และได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ ๒ ที่อยู่ติดถนนด้านหน้ามาไว้ด้านหลัง เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องฝุ่นละออง และเสียงรบกวนจากรถบรรทุกหิน ตลอดระยะเวลาที่เริ่มก่อสร้างโรงเรียนมานั้น ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือสมทบทุนก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องสมุด และเรือนพยาบาล “น้ำใจราษฎร์” สนามวอลเล่ย์บอล “ตั้งเทวาประสิทธิ์” เรือนเพาะชำ “ทัศนา” เป็นต้น
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางโรงเรียนได้ต่อเติมห้องเรียนเพิ่ม โดยคณะครูและคณะกรรมการศึกษา โดยมี    นายวัฒนา ตั้งประกอบ ประธานคณะกรรมการศึกษาได้ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ ๓ ขึ้น จำนวน ๔ ห้องเรียน
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรของจังหวัดชลบุรี               โดยเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ตามโครงการของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และในปลายปี ๒๕๓๘ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และคุณสุทัศน์ – คุณแอนนา ทั้งเทวาประสิทธิ์ บริจาคเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ชมรมโรงโม่หินชลบุรีบริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๕/๒๕๒๖
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือในการบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๕๒๘ ขนาด ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน คิดเป็นมูลค่า ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งชื่ออาคารว่า “พิบูลย์ วิไล วิไล   วงษ์วัฒนกิจ”
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ คสล. ๓ ชั้น ขนาด ๓ ชั้น ๘ ห้องเรียน คิดเป็นมูลค่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารเรียนองค์การบริหารชลบุรี ๑”
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ คสล. ๔ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน คิดเป็นมูลค่า ๗,๓๖๒,๐๐๐ บาท โดยตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารเรียนองค์การบริหารชลบุรี ๒”
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ คสล. ๒ ชั้น แบบอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม – โรงอาหาร) คิดเป็นมูลค่า ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ คสล. ชั้นเดียว แบบอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดมหน้าเสาธง) คิดเป็นมูลค่า ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ คสล.2 ชั้น คิดเป็นมูลค่า ๖๕๐,๐๐๐ บาท
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการบริจาคสร้างป้อมยามและป้ายชื่อโรงเรียน คิดเป็นมูลค่า 1,998,000 บาท และสร้างทางเดินพร้อมหลังคาสำหรับ            กันแดดกันฝน จากงบประมาณเงินรายได้สะสม คิดเป็นมูลค่า 210,000 บาท
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้งบประมาณจากเงินรายได้สะสมในการบริจาคสร้างโรงฝึกงานอาชีพ คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท และสร้างบ่อพักน้ำระบายน้ำเสียภายในโรงเรียน คิดเป็นมูลค่า 150,000 บาท
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้งบประมาณจากเงินรายได้สะสมในการบริจาคสร้างหลังคาโดมที่พักผู้ปกครอง  คิดเป็นมูลค่า 170,000 บาท
 • ในปี พ.ศ. 2562 ได้เงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (จัดทำเรือนเพาะชำ) จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • ในปี พ.ศ. 2562 ได้เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดทำบ่อปลาดุก)  จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • ในปัจจุบันโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะต่าง ๆ หลายประเภท เช่น รางวัลชมเชย   โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม   การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประถมศึกษา  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563 ประเภททีมหญิงล้วน    ระดับประถมศึกษา ณ วัดโพนงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ  พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 รางวัลวัฒนธรรมวินิต (ผู้นำทางวัฒนธรรม) จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านวิชาการครบรอบ 35 ปี
 • ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีมหญิงล้วน ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
 • การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเปตองประเภทชูทติ้ง 12 ปี หญิง ของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี
 • ประจำปี พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ 12 ปีหญิง ของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรีประจำปี พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาประเภทกระโดดไกล 12 ปี หญิง ของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรีประจำปี พ.ศ. 2562 และ                  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาประเภทกระโดดไกล 14 ปี ชาย ของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรีประจำปี พ.ศ. 2562  
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Esemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   
 • นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมการมีงานทำ  กิจกรรมชมรม ที่รองรับ               ความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย  มีกิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของผู้เรียนเพื่อมุ่งพัฒนางาน ในทุกด้านทำให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป