4| | | บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้าง | | |3

 

บุคลากรสนับสนุนการสอนโสตทัศนศึกษา

 
 

 

     
 
นายพีระณัฐ แผนประดิษฐ์
โสตทัศนศึกษา
  นายภูริภัทร ภูกิ่งนา
โสตทัศนศึกษา
     

บุคลากรสนับสนุนการสอนการเงินและบัญชี

     
   

 

นางสาวสุภาวดี บำรุงจิตต์
การเงินและบัญชี

     

บุคลากรสนับสนุนการสอนธุรการ

     
 
นางสาวเสาวภา โฉมชูกอง
ธุรการ

นางสาววรัญญา เทียมดวงตะวัน
ธุรการ
     

พนักงานขับรถ

     
 
นายพิเชษฐ์ เทพโยธี
  นายเสฎฐวุฒิ ลอยประดิษฐ์
     

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

     
 
นายณรงค์ ศรีใสคำ
  นายศรัธา สิทธิ

 

แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด

     
 
นางสายฝน คุ้มภัย
  นางสาวรตานรี ข้ามของมา
     
 
นางบุปผา ล๊อกเก๊ต
  ***
     

คนสวน

     
   
  นางอรอินทร์ ดวงแข