4| | | บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้าง | | |3

 

บุคลากรสนับสนุนการสอนโสตทัศนศึกษา

 
 

 

 

นายพีระณัฐ แผนประดิษฐ์
โสตทัศนศึกษา

 

บุคลากรสนับสนุนการสอนการเงินและบัญชี

     
 

นางสาวเปรมมิกา จตุทิพธพร
การเงินและบัญชี

  นางสาวสุภาวดี บำรุงจิตต์
การเงินและบัญชี
     

บุคลากรสนับสนุนการสอนธุรการ

     
   

นางสาวเสาวภา โฉมชูกอง
ธุรการ

     

พนักงานขับรถ

     
 
นายสมศักดิ์ ภาคาผล   นายพิเชษฐ์ เทพโยธี
     

 

ภารโรง

 

     
     
     

 

แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด

     
 
นางสายฝน คุ้มภัย   นางบรรจง อนันเต่า
     
     
     
     
     
     
 
นางสายฝน บิกขุนทด   น.ส.ปราณี โหมสูงเนิน
     
     

คนสวน

     
   
  นางอรอินทร์ ดวงแข