4| | | บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้าง | | |3

 

บุคลากรสนับสนุนการสอนโสตทัศนศึกษา

 
 

 

 

นายพีระณัฐ แผนประดิษฐ์
โสตทัศนศึกษา

 

บุคลากรสนับสนุนการสอนการเงินและบัญชี

     
   

 

นางสาวสุภาวดี บำรุงจิตต์
การเงินและบัญชี

     

บุคลากรสนับสนุนการสอนธุรการ

     
   

นางสาวเสาวภา โฉมชูกอง
ธุรการ

     

พนักงานขับรถ

     
   
นายพิเชษฐ์ เทพโยธี    
     

 

รักษาความปลอดภัย

 

     
   
  นายณรงค์ ศรีใสคำ  

 

แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด

     
   
นางสายฝน คุ้มภัย   ***
     
     
     
     
     
     
     
***   ***
     
     

คนสวน

     
   
  นางอรอินทร์ ดวงแข