4| | | บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้าง | | |3

 

บุคลากรสนับสนุนการสอนโสตทัศนศึกษา

 
 

 

 

นายพีระณัฐ แผนประดิษฐ์
โสตทัศนศึกษา

 

บุคลากรสนับสนุนการสอนการเงินและบัญชี

     
   

 

นางสาวสุภาวดี บำรุงจิตต์
การเงินและบัญชี

     

บุคลากรสนับสนุนการสอนธุรการ

     
   

นางสาวเสาวภา โฉมชูกอง
ธุรการ

     

พนักงานขับรถ

     
 
นายพิเชษฐ์ เทพโยธี
  นายเสฎฐวุฒิ ลอยประดิษฐ์
     

 

รักษาความปลอดภัย

 

     
 
นายณรงค์ ศรีใสคำ
  นายเอกสยาม แว่วบุตร

 

แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด

     
   
นางสายฝน คุ้มภัย
  นางสาวรตานรี ข้ามของมา
     
     
นางเนียง สุวัน (กัมพูชา)
   
     
     
     
     
     
     
     

คนสวน

     
   
  นางอรอินทร์ ดวงแข