คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
     
     
   
 

นายธงชัย คำศิลป์
ประธานกรรมการ

 
     
 

เจ้าอธิการทองคำ ติกขปญโญ
กรรมการผู้แทนพระ

 

นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
กรรมการผู้แทนครู

     
     

นายธีรพงษ์ ลิ้มประเสริฐ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 

นายศุภวัฒน์ บุญพีระ
กรรมการผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

     
     

นายเกษมสันต์ เอ็งพัวศรี
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

 

นายสุข เต็มนุช
กรรมการผู้แทนองค์กร
ศาสนา

     
     

นายสิน เดชชีวะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายวศิน วิไลวงษ์วัฒนกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     
     

นางพรจิตต์ ชูนิกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายอุทัย สิทธินิสัยสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     
     

นายศิริชัย ชื่นศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสำรวม กุลจีน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     
   

 

นางสรรนภา แน่นหนา
กรรมการและเลขานุการ

 

     

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน