คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
     
   
 

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
ประธาน

 
     
     
 

นายสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์
รองประธาน

 

พระครูทองคำ ติกขญโญ
กรรมการ

     
     
 

นายวรทัศน์ วิไลวงษ์วัฒนกิจ
กรรมการ

 

นายวิชัย สว่างศรี
กรรมการ

     
     
 

นายสนิท สิทธินิสัยสูข
กรรมการ

 

นายศรีศักดิ์ บำรุงจิตต์
กรรมการ

     
     
 

นางอารีย์ ลิ้มประเสริฐ
กรรมการ

 

นายอรุณ ประไพ
กรรมการ

     
     
 

นายชาลี ประไพ
กรรมการ

 

นายปราโมทย์ เอ็งพัวศรี
กรรมการ

     
     
 

น.ส.นราวดี ประไพเดชากุล
กรรมการ

 

นายจรินทร์ สร่างทุกข์
กรรมการ

     
     
 

นายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม
กรรมการ

 

นางสรรนภา แน่นหนา
เลขานุการ