กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
   
  นายสุชาติ คำพะไมย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
 
นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
  นายภานุเดช ทีดี
ผู้ช่วยคร