กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
   
  นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
   
  นายถนัดกิจ พิทยากูล
ผู้ช่วยครู