กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม
     
   
  นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
 
พระมหาอภิธนาวุธ จนุทสาโร   นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
     
 
นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
  นางสาววาสนา พรรณา
ผู้ช่วยครู