กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม
     
   
  นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
นางอรสา อยู่ในศีล
ครู
นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู