กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
   
  นางสาวฐานิตา บริสุทธิ์
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
 
นายประมุข พุทธมิลินประทีป
ผู้ช่วยครู
  นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู