กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
   
  นางณัฐกันย์ วิเลขรัตน์
ครูชำนาญกการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นายพงศ์ฉัตร โมมี
ครู
นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู
นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู