กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
   
  นางสาวเขมจิรา ธาตุดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู
นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู