กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
   
  นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครู
นางสาวสุดาพร พูลภูงา
ผู้ช่วยครู
นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครู