กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
   
  นางชุติกาญจน์ ขวัญชัชวาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครู
นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู
นายจิรดา เพ็ชรด่านเหนือ
ผู้ช่วยครู