กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
   
  นายอธิภู ลาแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
 
นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
  นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยครู
     
ครูต่างชาติ
     
   
  Miss AGNES CALIBARA MATIENZO
ครูต่างชาติ