กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
   
  นางสาวเกศินี ศรีสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
 
นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
  นายกฤติณ ปัญญามูล
ผู้ช่วยครู
     
ครูต่างชาติ
     
   
  Miss valentine kuria kabi
ครูต่างชาติ