กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
   
  นางสาวปุ๋ม เนธิบุตร
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
 
นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
  นางสาวธัญญภัค วงษ์สุข
ครู
     
 
นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ผู้ช่วยครู