กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
   
  นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
 
นางธันย์วรดา ติ่งบุญ
ครูชำนาญการ
  นางสาวเขมจิรา ธาตุดี
ครูชำนาญการ
     
 
นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ครูผู้ช่วย