กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
   
  *****
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย