กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
   
  นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
 
นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครูผู้ช่วย
  นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู