กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
   
  นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
 
นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู

นายพงศ์ฉัตร โมมี
ครู
     
 
นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
  นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู