กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     
   
  นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
 
นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
  นางสาวศศิพัชร์ เจริญจิระวงษ์
ผู้ช่วยครู