ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
   
  นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
หัวหน้าฝ่าย
 
     
นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร นางสาวูอภิชญา พ่อนุ้ย นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
     
นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์ นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรักษา นางสาวจริยา สันทาลุนัย
     
   
นางสาวเสาวภา โฉมชูกอง    
     
     
     (1)  ด้านบริหารงานวิชาการ  มีภาระหน้าที่ 17 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ
(3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(6) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(9) การนิเทศการศึกษา
(10) การแนะแนว
(11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
(14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
(15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
(17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา