ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
     
   
  นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู
หัวหน้าฝ่าย
 
     
 
นายภูมินทร์ สวัสดิ์วงษ์
ครูชำนาญการ
  นางสาวเขมจิรา ธาตุดี
ครู
     
นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์
ผู้ช่วยครู
     
นางสาวูอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู
นางสาววาสนา พรรณา
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุดาพร พูลภูงา
ผู้ช่วยครู
     
     
     (1)  ด้านบริหารงานวิชาการ  มีภาระหน้าที่ 17 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ
(3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(6) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(9) การนิเทศการศึกษา
(10) การแนะแนว
(11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
(14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
(15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
(17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา