ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
   
  นางชุติกาญจน์ ขวัญชัชวาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 
     
   

นางสาวกิตติยา อาษากิจ
หัวหน้าฝ่าย


     
นางสาวอรอุมา พันธุเวช นายอธิภู ลาแก้ว นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
     
นางสาวจรรยา สำรวย นายกฤษฎา นาคชลธ นายภานุเดช ทีดี
     
นายจิรดา เพ็ชรด่านเหนือ นางสาวศศิพัชร์ เจริญจิระวงษ์ นายพีระณัฐ แผนประดิษฐ์
     
   
  นางสาวเสาวภา โฉมชูกอง  
     
ประกาศของฝ่ายบริหารทั่วไป


(4) ด้านบริหารงานบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 22 น้าที่ด้วยกันคือ

(1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(8) การดำเนินงานธุรการ
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
(11) การรับนักเรียน
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(15) การทัศนศึกษา
(16) งานกิจการนักเรียน
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน