ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
     
   

นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
หัวหน้าฝ่าย


     
 
นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครู
  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครู
     
นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยครู
นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
     
นายภานุเดช ทีดี
ผู้ช่วยครู
นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐ
ผู้ช่วยครู
นายจิรดา เพ็ชรด่านเหนือ
ผู้ช่วยครู
     
นางสาวศศิพัชร์ เจริญจิระวงษ์
ผู้ช่วยครู
นายพีระณัฐ แผนประดิษฐ์
โสตทัศนศึกษา
นางสาวเสาวภา โฉมชูกอง
ธุรการ
     
ประกาศของฝ่ายบริหารทั่วไป


(4) ด้านบริหารงานบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 22 น้าที่ด้วยกันคือ

(1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(8) การดำเนินงานธุรการ
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
(11) การรับนักเรียน
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(15) การทัศนศึกษา
(16) งานกิจการนักเรียน
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน