ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
     
   

นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
หัวหน้าฝ่าย


     
 
นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครู
  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครู
     
นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยครู
นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐ
ผู้ช่วยครู
     
 
นางสาวศศิพัชร์ เจริญจิระวงษ์
ผู้ช่วยครู

นายกฤติณ ปัญญามูล
ผู้ช่วยครู
     
 
นายพีระณัฐ แผนประดิษฐ์
โสตทัศนศึกษา

นางสาวเสาวภา โฉมชูกอง
ธุรการ
     


(4) ด้านบริหารงานบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 22 น้าที่ด้วยกันคือ

(1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(8) การดำเนินงานธุรการ
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
(11) การรับนักเรียน
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(15) การทัศนศึกษา
(16) งานกิจการนักเรียน
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน