ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
     
   
  นายรุทธิชัย จงเห็นจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
     
   
  นางสาวจุฑามาส ราชคำ
หัวหน้าฝ่าย
 
     
 
นางสาวนพมาศ สุขอุดม   นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
     
นางสาวฐานิตา บริสุทธิ์ นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์ นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
     
 
นายประมุข พุทธมิลินประทีป   นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
     
ประกาศของฝ่ายบริหารงานบุคคล

(3) ด้านบริหารงานบุคคล  มีภาระหน้าที่ 20 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การวางแผนอัตรากำลัง
(2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(6) การลาทุกประเภท
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(8) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(10) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(12) การออกจากราชการ
(13) การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
(14) การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
(20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา