ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
   
  นางสาวจุฑามาส ราชคำ
หัวหน้าฝ่าย
 
     
นางสาวนพมาศ สุขอุดม นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง นางสาวจรรยา สำรวย
     
นางสาวฐานิตา บริสุทธิ์ นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์ นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
     
 
นายประมุข พุทธมิลินประทีป   นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
     

(3) ด้านบริหารงานบุคคล  มีภาระหน้าที่ 20 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การวางแผนอัตรากำลัง
(2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(6) การลาทุกประเภท
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(8) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(10) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(12) การออกจากราชการ
(13) การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
(14) การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
(20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา