ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
   
  นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
 
     
   
  นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
หัวหน้าฝ่าย
 
     
นางลักษิกา บุญสาหร่าย นางสาวเกศินี ศรีสุข นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
     
นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์ นางสาววาสนา ดงงาม นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
     
 
นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐ นางสาวสุภาวดี บำรุงจิตต
     
     
     
     
ประกาศของฝ่ายบริหารงบประมาณ
(2) ด้านบริหารงานงบประมาณ  มีภาระหน้าที่ 22 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ
(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
(3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
(10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(11) การวางแผนพัสดุ
(12) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
(13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
(14) การจัดหาพัสดุ
(15) การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
(16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(17) การเบิกเงินจากคลัง
(18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(19) การนำเงินส่งคลัง
(20) การจัดทำบัญชีการเงิน
(21) การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
(22) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน