ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 
     
   
  นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
หัวหน้าฝ่าย
 
     
นางธันย์วรดา ติ่งบุญ
ครูชำนาญการ
นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครูชำนาญการ
นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครูชำนาญการ
     
นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
นางสาวจริยา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยครู
     
 
นางสาวปนัดดา มากระเซ็น
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุภาวดี บำรุงจิตต์
การเงินและบัญชี
     
     
     
     
(2) ด้านบริหารงบประมาณ  มีภาระหน้าที่ 22 หน้าที่ด้วยกันคือ

(1) การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ
(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
(3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
(10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(11) การวางแผนพัสดุ
(12) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
(13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
(14) การจัดหาพัสดุ
(15) การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
(16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(17) การเบิกเงินจากคลัง
(18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(19) การนำเงินส่งคลัง
(20) การจัดทำบัญชีการเงิน
(21) การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
(22) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน