ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       
อนุบาล ๓ ขวบ
จากเทศบาลห้วยกะปิ

 

  นางสาวรรรรรร ทินรุ่ง
ครูชำนาญการ
  นางสาวทรรศวศร ทินรุ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       

สายชั้นระดับปฐมวัย

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับปฐมวัย

 
    นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
 
       
อนุบาลปีที่ ๑

 

 
  นางสาวจริยา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยครู
   
       
       
 
   
       
อนุบาลปีที่ ๒

 

 
  นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
   
       
   

 

 
 
   
       

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครูชำนาญการ
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑

 

  นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครู
  นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์
ผู้ช่วยครู

       
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑  
  นางณัฐกันย์ วิเลขรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒  
  นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครูชำนาญการ
  นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  
  นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครูชำนาญการ
  นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒    
  นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
   
       

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4-6

 
    นางธันย์วรดา ติ่งบุญ
ครูชำนาญการ
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑  
  นางสาวสุนีย์ แสงอรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายสถาพร น้อยเขียว
ผู้ช่วยคร
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒  
  นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู

นางสาววาสนา พรรณา
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑  
  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครู
  นางสาวศศิวพัชร์ เจริญจิระวงษ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒  
  นางธันย์วรดา ติ่งบุญ
ครูชำนาญการ
  นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑  
  นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวเนตรชนิกา บัวจูม
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒  
  นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
  นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู
       
       

สายชั้นระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางสาวสุพิชชา เหิมขุนทด
ครู
 
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑  
  นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ครูผู้ช่วย
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒  
  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
  นายกฤติณ ปัญญามูล
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑  
  นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู

นางสาวปนัดดา มากระเซ็น
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒  
  นางสาวสุพิชชา เหิมขุนทด
ครู
  นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู

       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
  นายพงศ์ฉัตร โมมี
ครู
  นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
   

รวมนักเรียนชาย 229 คน

รวมนักเรียนหญิง 195 คน

รวมมีนักเรียนทั้งหมด 424 คน

 
 
 
ครูพิเศษ
 
     
 
พระมหาอภิธนาวุธ จนุทสาโร

นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นายณัฐพล หลักฐาน
ผู้ช่วยครู
  นายจักรกฤษณ์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยครู
     
     
ครูต่างชาติ
 
   
  Mr valentine kuria kabi  
 
 
Home Topcontent