ครูประจำชั้น
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       
อนุบาล ๓ ขวบ
จากเทศบาลห้วยกะปิ

นักเรียนชาย - คน

นักเรียนหญิง - คน

มีนักเรียนรวม - คน

  นางสาวรรรรรร ทินรุ่ง
ครู
  นางสาวทรรศวศร ทินรุ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       

สายชั้นระดับปฐมวัย

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับปฐมวัย

 
    นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
 
       
อนุบาลปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 5 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 13 คน

 
  นางสาวจริยา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 5 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 13 คน

 
  นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยคร
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 10 คน

นักเรียนหญิง 7 คน

มีนักเรียนรวม - คน

 
  นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 13 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์
ผู้ช่วยครู
   
       

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม - คน

 
 

นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู

 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒

นักเรียนชาย 16 คน

นักเรียนหญิง 20 คน

มีนักเรียนรวม 36 คน

 
  นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
 

       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นักเรียนชาย 9 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 20 คน

 
  นายอธิภู ลาแก้ว
ครูผู้ช่วย
   
     

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4-6

 
    นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นักเรียนชาย 10 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นายจิรดา เพ็ชรด่านเหนือ
ผู้ช่วยคร
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นักเรียนชาย 15 คน

นักเรียนหญิง 6 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาววาสนา พรรณา
ผู้ช่วยครู


       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นักเรียนชาย13 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

 
  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครูผู้ช่วย

 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวศศิวพัชร์ เจริญจิระวงษ์
ผู้ช่วยครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นักเรียนชาย12 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 23 คน

 
  นายภานุเดช ทีดี
ผู้ช่วยครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 22 คน

 
  นางสาวเกศินี ศรีสุข
ครู
   
       
       
       

สายชั้นระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครูผู้ช่วย
 
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

นักเรียนชาย 19 คน

นักเรียนหญิง 25 คน

มีนักเรียนรวม 44 คน

  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครูผู้ช่วย
  นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
 

 
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 16 คน

นักเรียนหญิง 17 คน

มีนักเรียนรวม 33 คน

  นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
  นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 25 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 36 คน

  นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยครู

นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวเขมจิรา ธาตุดี
ครู
  นายประมุข พุทธมิลินประทีป
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 23 คน

  นายภูมินทร์ สวัสดิ์วงษ์
ครูชำนาญการ
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ผู้ช่วยครู

   

รวมนักเรียนชาย -255 คน

รวมนักเรียนหญิง 219 คน

รวมมีนักเรียนทั้งหมด -474 คน

 
 
 
ครูพิเศษ
 
       
 
นายรุทธิชัย จงเห็นจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุติกาญจน์ ขวัญชัชวาล
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
       
 
นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
  นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู
       
   
นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
    นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
       
 

นางสาวฐานิตา บริสุทธิ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
  นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู
       
       
       
       
       
       
ครูต่างชาติ
 
 
     
   
  Miss AGNES CALIBARA MATIENZO  
     
     
 
 
 
Home Topcontent