ครูประจำชั้น
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       
อนุบาล ๓ ขวบ
จากเทศบาลห้วยกะปิ

นักเรียนชาย - คน

นักเรียนหญิง - คน

มีนักเรียนรวม - คน

  นางสาวรรรรรร ทินรุ่ง
ครู
  นางสาวทรรศวศร ทินรุ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       

สายชั้นระดับปฐมวัย

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับปฐมวัย

 
    นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
 
       
อนุบาลปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 5 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 13 คน

 
  นางสาวจริยา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 5 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 13 คน

 
  นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 10 คน

นักเรียนหญิง 7 คน

มีนักเรียนรวม - คน

 
  นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 13 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์
ผู้ช่วยครู
   
       

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม - คน

 
 

นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู

 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒

นักเรียนชาย 16 คน

นักเรียนหญิง 20 คน

มีนักเรียนรวม 36 คน

 
  นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
 

       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นักเรียนชาย 9 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 20 คน

 
  นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
   
     

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4-6

 
    นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นักเรียนชาย 10 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นายจิรดา เพ็ชรด่านเหนือ
ผู้ช่วยครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นักเรียนชาย 15 คน

นักเรียนหญิง 6 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาววาสนา พรรณา
ผู้ช่วยครู


       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นักเรียนชาย13 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

 
  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวศศิวพัชร์ เจริญจิระวงษ์
ผู้ช่วยครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นักเรียนชาย12 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 23 คน

 
  นายภานุเดช ทีดี
ผู้ช่วยครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 22 คน

 
  นางสาวเกศินี ศรีสุข
ครู
   
       
       
       

สายชั้นระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
 
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

นักเรียนชาย 19 คน

นักเรียนหญิง 25 คน

มีนักเรียนรวม 44 คน

  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
  นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
 

 
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 16 คน

นักเรียนหญิง 17 คน

มีนักเรียนรวม 33 คน

  นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
  นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 25 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 36 คน

  นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยครู

นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวเขมจิรา ธาตุดี
ครู
  นายประมุข พุทธมิลินประทีป
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 23 คน

  นายภูมินทร์ สวัสดิ์วงษ์
ครูชำนาญการ
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ผู้ช่วยครู
   

รวมนักเรียนชาย -255 คน

รวมนักเรียนหญิง 219 คน

รวมมีนักเรียนทั้งหมด -474 คน

 
 
 
ครูพิเศษ
 
       
 
นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
       
   
นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู
***
***
  นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
       
 

นางสาวฐานิตา บริสุทธิ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
  นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู
       
       
       
       
       
       
ครูต่างชาติ
 
     
     
     
     
     
 
 
 
Home Topcontent