ครูประจำชั้น
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       
อนุบาล ๓ ขวบ
จากเทศบาลห้วยกะปิ

นักเรียนชาย 16 คน

นักเรียนหญิง 12 คน

มีนักเรียนรวม 28 คน

  นางสาวรรรรรร ทินรุ่ง
ครูชำนาญการ
  นางสาวทรรศวศร ทินรุ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       

สายชั้นระดับปฐมวัย

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับปฐมวัย

 
    นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
 
       
อนุบาลปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 5 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 13 คน

 
  นางสาวจริยา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 5 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 13 คน

 
  นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 10 คน

นักเรียนหญิง 7 คน

มีนักเรียนรวม - คน

 
  นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 13 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์
ผู้ช่วยครู
   
       

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม - คน

 
 

นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู

 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 16 คน

นักเรียนหญิง 20 คน

มีนักเรียนรวม 36 คน

 
  นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒    
  นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
   
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู
 

       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นักเรียนชาย 9 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 20 คน

 
  นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
   
     

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4-6

 
    นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นักเรียนชาย 10 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นายถนัดกิจ พิทยากูล
ผู้ช่วยครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นักเรียนชาย 15 คน

นักเรียนหญิง 6 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาววาสนา พรรณา
ผู้ช่วยครู


       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นักเรียนชาย13 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

 
  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 21 คน

 
  นางสาวศศิวพัชร์ เจริญจิระวงษ์
ผู้ช่วยครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นักเรียนชาย12 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 23 คน

 
  นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 22 คน

 
  นางสาวฐานิตา บริสุทธิ์
ผู้ช่วยครู
   
       
       

สายชั้นระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
 
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 19 คน

นักเรียนหญิง 25 คน

มีนักเรียนรวม 44 คน

  นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒  
  นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู
  นางสาวสุดาพร พูลภูงา
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒

นักเรียนชาย 25 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 36 คน

  นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู

นายกฤติณ ปัญญามูล
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวเขมจิรา ธาตุดี
ครูชำนาญการ
  นางสาวสุพิชชา เหิมขุนทด
ครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 23 คน

  นายพงศ์ฉัตร โมมี
ครู
  นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
   

รวมนักเรียนชาย -255 คน

รวมนักเรียนหญิง 219 คน

รวมมีนักเรียนทั้งหมด -474 คน

 
 
 
ครูพิเศษ
 
     
นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐกันย์ วิเลขรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางธันย์วรดา ติ่งบุญ
ครูชำนาญการ
นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
นางสาวเกศินี ศรีสุข
ครู
     

นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู

นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
     
ครูต่างชาติ
 
   
  Mr valentine iluria kabi  
 
 
Home Topcontent