ครูประจำชั้น
 
ช่วงชั้นอนุบาล
       
อนุบาล ๓ ขวบ
จากเทศบาลห้วยกะปิ

นักเรียนชาย 20 คน

นักเรียนหญิง 15 คน

มีนักเรียนรวม 35 คน

  นางสาวรรรรรร ทินรุ่ง
ครู
  นางสาวทรรศวศร ทินรุ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       
 
       
อนุบาลปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 10 คน

นักเรียนหญิง 7 คน

มีนักเรียนรวม 17 คน

 
  นางสาวจริยา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 8 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 17 คน

 
  นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยคร
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

 
  นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 13 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

 
  นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์
ผู้ช่วยครู
   
       
ช่วงชั้นที่ 1
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 22 คน

  นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
  นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 6 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 16 คน

 

นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

  นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒

นักเรียนชาย 24 คน

นักเรียนหญิง 18 คน

มีนักเรียนรวม 42 คน

  นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครู
  นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 9 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 20 คน

 
  นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
  ***

       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 20 คน

  นายอธิภู ลาแก้ว
ครูผู้ช่วย
  นายจิรดา เพ็ชรด่านเหนือ
ผู้ช่วยคร
     
ช่วงชั้นที่ 2
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นักเรียนชาย 13 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
  นางสาวฐานิตา บริสุทธิ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 20 คน

  นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู

นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นักเรียนชาย 13 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครูผู้ช่วย
  นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒  

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 22 คน

  ***

  นายภานุเดช ทีดี
ผู้ช่วยคร
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖

นักเรียนชาย 15 คน

นักเรียนหญิง 19 คน

มีนักเรียนรวม 34 คน

  นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู
       
ช่วงชั้นที่ 3
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 18 คน

นักเรียนหญิง 19 คน

มีนักเรียนรวม 37 คน

  นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 23 คน

นักเรียนหญิง 12 คน

มีนักเรียนรวม 35 คน

  นายสุชาติ คำพะไมย
ครูชำนาญการ

  นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 16 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 27 คน

  นางสาวเบญจวรรณ มูลสาร
ครู
  นายประมุข พุทธมิลินประทีป
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครูผู้ช่วย

นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นายรุทธิชัย จงเห็นจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/

นักเรียนชาย 15 คน

นักเรียนหญิง 14 คน

มีนักเรียนรวม 29 คน

 
  นางชุติกาญจน์ ขวัญชัชวาล
ครูชำนาญการพิเศษ
  ***

   

รวมนักเรียนชาย 260 คน

รวมนักเรียนหญิง 237 คน

รวมมีนักเรียนทั้งหมด 497 คน

 
 
 
ครูพิเศษ
 
       
        
       
 
 
 
 
Home Topcontent