ครูประจำชั้น
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       
อนุบาล ๓ ขวบ
จากเทศบาลห้วยกะปิ

 

  นางสาวรรรรรร ทินรุ่ง
ครูชำนาญการ
  นางสาวทรรศวศร ทินรุ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       

สายชั้นระดับปฐมวัย

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับปฐมวัย

 
    นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
 
       
อนุบาลปีที่ ๑

 

 
  นางสาวจริยา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยครู
   
       
       
 
   
       
อนุบาลปีที่ ๒

 

 
  นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
   
       
   

 

 
 
   
       

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครูชำนาญการ
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑

 

  นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครู
  นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์
ผู้ช่วยครู

       
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑  
  นางณัฐกันย์ วิเลขรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒  
  นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครูชำนาญการ
  นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  
  นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครูชำนาญการ
  นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒  
  นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
  Mr valentine kuria kabi
       

สายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4-6

 
    นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑    
  นางสาวเกศินี ศรีสุข
ครู
  *
*
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒  
  นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู

นางสาววาสนา พรรณา
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑  
  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครู
  นางสาวศศิวพัชร์ เจริญจิระวงษ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒  
  นางธันย์วรดา ติ่งบุญ
ครูชำนาญการ
  นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑    
  นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒  
  นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครู
  นายกัณฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี
ผู้ช่วยครู
       
       

สายชั้นระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

       
 

หัวหน้าสายชั้น
ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3

 
    นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
 
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑  
  นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ครูผู้ช่วย
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒  
  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครู
  นายกฤติณ ปัญญามูล
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑  
  นางสาวเขมจิรา ธาตุดี
ครูชำนาญการ

นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒  
  นางสาวสุพิชชา เหิมขุนทด
ครู
  นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู

       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
  นายพงศ์ฉัตร โมมี
ครู
  นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
   

รวมนักเรียนชาย 229 คน

รวมนักเรียนหญิง 195 คน

รวมมีนักเรียนทั้งหมด 424 คน

 
 
 
ครูพิเศษ
 
     
 
พระมหาอภิธนาวุธ จนุทสาโร

นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     
ครูต่างชาติ
 
   
  Mr valentine kuria kabi  
 
 
Home Topcontent