กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

 

   
16 ม.ค.63 งานวันครูุ63
13 ม.ค.63 อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6 ม.ค.63 โครงการจัดการศึกษาการมีงานทำ
6 ธ.ค.62 ประเมินผลการปฎิบัตืงานผู้ช่วยครู
27 พ.ย.62 ดูงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
20 พ.ย.62 สอนCoaching
14 พ.ย.62 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ.อ.โรงเรียนชลบุรีสูขบท
12 พ.ย.62 ประชุมเรื่อง PLC
9 พ.ย.62 อบรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
8 พ.ย.62 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ.อ.โรงเรียนวัดเขาไผ่
8 พ.ย.62 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ.อ.โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
12 ต.ค.62 ร่วมงานขบวนแห่ประเพณีวิ่งควายชลบุรีประจำปี ๖๒
25-27 ก.ย.62 โครงการพัฒนาศักยภาพครู(สัมนาศึกษาดูงาน)
25 ก.ย.62 งานเกษียณอายุราชการปี 62
21 ก.ย.62 อบรมศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ PLC
10-11 ก.ย.62 อบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอีเล็กทรอนิกส
4 ก.ค.62 คณะครูไปอวยพรคล้ายวันเกิดนายก อบจ.ชลบุรี
29-30 มิ.ย.62 อบรม google App
22-25 มิ.ย.62 ดูงานจังหวัดพังงา
6 มิ.ย.62 ประเมินครูผู้ช่วย
8-11 พ.ค.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 พ.ค.62 ทำบุญวันสถาปณาโรงเรียน
27-29 มี.ค.62 ดูงานจันทบุรี
27 มี.ค.62 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี
22 มี.ค.62 บวงสรวงศาลพระพรหมและเจ้าที่
6-7 มี.ค.62 นิเทศครูผู้ช่วย
21-22 ก.พ.62 ประเมิมโรงเรียนจาก ส.ม.ศ.
1 ก.พ.62 งานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
16 ม.ค.62 งานวันครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
23 ต.ค.61 งานประเพณีวิ่งควาย
23 ต.ค.61 งานประเพณีวิ่งควาย
9 ต.ค.61 แสดงความยินดีกับครูที่เลื่อนวิทยฐานะโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
4 ต.ค.61 แสดงความยินดี ผ.อ.ใหม่โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
27 ก.ย.61 งานเกษียณราชการปี61
18 ก.ย.61 อบรมเรื่องหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
7 ส.ค.61 นิเทศครูผู้ช่วยใหม่
26 ก.ค.61 ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมรัชการที่10ที่เทศบาลห้วยกะปิ
7 พ.ค.61 วันสถาปณาโรงเรียน
1-10 พ.ค.61 อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศ้กยภาพบุคลากรทางการศึกษา
1 ก.พ.61 ดูงานอุดรธานี,หนองคาย
16 ม.ค.61 งานวันครู61ที่อนุบาลเมืองใหม่
1 ธ.ค.60 รวมพลคนเดิน-วิ่งถวายพ่อของแผ่นดิน
15 พ.ย.60 การแจ้งผลการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
29 ต.ค.60 อบรมPLC ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุร
15 ต.ค.60 ปลูกดอกดาวเรืองที่โรงเรียน
4 ต.ค.60 งานประเพณีวิ่งควาย
22-29 ก.ย.60 งานเกษียญต่างโรงเรียนสังกัด อบจ.ชลบุรี
15 ก.ย.60 งานเกษียณรำลึก
6 ก.ย.60 รับโล่ห์รางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
31 ก.ค.60 คณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5 ก.ค.60 กรรมการมาตรวจสอบขอเลื่อนวิทยฐานะ
9 มิ.ย.60 งานบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรคตรัชกาลที่ 8
7 พ.ค.60 วันสถาปณาโรงเรียน
3 พ.ค.60 อบรมปรับปรุงหลักสูตร
8-11 ก.พ.60 ดูงานที่เชียงราย
16 ม.ค.60 งานวันครูที่อนุบาลเมืองใหม่
30 ธ.ค.59 มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่ที่นับถือ
27 ธ.ค.59 ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
23 พ.ย.59 พยาบาล ม.บูรพามาแจ้งผลแด่ผู้อำนวยการ
13 ต.ค.59 อบรมโครงการบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน
10 ต.ค.59 อบรมที่ อบจ.เกี่ยวกับงานพัศดุ
23 ก.ย.59 งานเกษียณรำลึก
10 ก.ย.59 งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนในสังกัด อบจ ชลบุรี
6 ก.ย.59 นิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาร
10-11 พ.ค.59 การฝึกอบรมสอนทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอล
9 พ.ค.59 การประชุมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
7 พ.ค.59 ทำบุญวันสถาปณาโรงเรียน
25-28 เม.ย.59 ทำสื่อการเรียนรู้ติดบอร์ด
18-19 เม.ย.59 อบรมปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ
23 มี.ค.59 ตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
22 ก.พ.59 เวียนเทียนหอพระพุทธสิหิงค์
4-6 ก.พ.59 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
16 ม.ค.59 งานวันครูที่อนุบาลเมืองใหม่

 

อัพเดทเมื่อ 27 January, 2020 14:16