กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     
   
  นางสาวเบญจวรรณ มูลสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
นายรุทธิชัย จงเห็นจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู
นางสาวมยุรี บุญอุ้ย
ผู้ช่วยครู