กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     
   
  นางสาวเบญจวรรณ มูลสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
 
นายรุทธิชัย จงเห็นจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู