กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
   
  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
     
นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู